RODO

INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci/uczniów pełnoletnich jest Fundacja AGRAFKA, 66-320 Trzciel, ul. Klonowa 14
2. Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Grażyną Fedoruk – kontakt@fundacjaagrafka.pl  
3. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?  Gromadzone i przechowywane będą dane zebrane w celu kontaktowym, sprawozdawczym i archiwizacyjnym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art.6 ust. 1 lit f) RODO) oraz w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
4. Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z odbiorcami i przez rok od ich zakończenia.
5. Komu mogą być przekazywane dane osobowe?Fundacja nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom prawnym, ani osobom fizycznym.
6. Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na ich niewłaściwe przetwarzanie.    W przypadku składania żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może skontaktować się z administratorem danych pod adresem: Trzciel, ul. Klonowa 14, kontakt@fundacjaagrafka.pl
7. Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
8. Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
9. Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.