RODO

Dla uczestników projektu

INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci/uczniów pełnoletnich jest Fundacja AGRAFKA, 66-320 Trzciel, ul. Klonowa 14
2. Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Grażyną Fedoruk – kontakt@fundacjaagrafka.pl  
3. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?  Gromadzone i przechowywane będą dane zebrane w celu kontaktowym, sprawozdawczym i archiwizacyjnym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art.6 ust. 1 lit f) RODO) oraz w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
4. Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji projektu, a po jego zakończeniu przez okres trzech lat od zakończenia Programu, rozumianego jako przyjęcie przez Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli końcowego sprawozdania z realizacji Programu
5. Komu mogą być przekazywane dane osobowe?Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego z siedzibą w Warszawie (ul. Żurawia 43), która prowadzi w konsorcjum z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (Kopernika 17) i Fundacją Edukacja dla Demokracji z siedzibą w Warszawie (ul. Nowolipie 9/11) Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Odbiorcami danych osobowych mogą być też podmioty zewnętrzne  realizujące Program, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzające programami ze środków EOG, przedstawiciele Państw- Darczyńców oraz podmioty, które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego, księgowego oraz audytu i ewaluacji Programu.
6. Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na ich niewłaściwe przetwarzanie.    W przypadku składania żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może skontaktować się z administratorem danych pod adresem: Trzciel, ul. Klonowa 14, kontakt@fundacjaagrafka.pl
7. Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
8. Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
9. Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

Dla realizatorów działań

INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja AGRAFKA, 66-320 Trzciel, ul. Klonowa 14
2. Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Grażyną Fedoruk – kontakt@fundacjaagrafka.pl  
3. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?  Gromadzone i przechowywane będą dane zebrane w celu realizowania umowy zawartej z administratorem, a także w celu kontaktowym, sprawozdawczym, archiwizacyjnym i promocyjnym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art.6 ust. 1 lit f) RODO) oraz w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
4. Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji projektu, a po jego zakończeniu przez okres trzech lat od zakończenia Programu, rozumianego jako przyjęcie przez Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli końcowego sprawozdania z realizacji Programu oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami, regulującymi okres przechowywania dokumentacji płatniczej, zgłoszeniowej i rozliczeniowej.
5. Komu mogą być przekazywane dane osobowe?Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego z siedzibą w Warszawie (ul. Żurawia 43), która prowadzi w konsorcjum z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (Kopernika 17) i Fundacją Edukacja dla Demokracji z siedzibą w Warszawie (ul. Nowolipie 9/11) Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Odbiorcami danych osobowych mogą być też podmioty zewnętrzne  realizujące Program, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzające programami ze środków EOG, przedstawiciele Państw- Darczyńców oraz podmioty, które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego, księgowego oraz audytu i ewaluacji Programu. Dane mogą też być przekazane do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych urzędów zajmujących się kontrolą zawartych umów.
6. Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na ich niewłaściwe przetwarzanie.    W przypadku składania żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może skontaktować się z administratorem danych pod adresem: Trzciel, ul. Klonowa 14, kontakt@fundacjaagrafka.pl
7. Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
8. Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
9. Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.