Kategorie
Z nami łatwiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – dotyczy prowadzenia hipoterapii dla dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zaproszenie do składania ofert

z dnia 10.07.2017 r.

 

Zamawiający:

FUNDACJA AGRAFKA

Ul. Klonowa 14

66-320 Trzciel

Tel. 509 44 30 94

e-mail: grazynafedoruk@wp.pl

 

Rozdział 1.

Uwagi ogólne

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w oparciu o procedurę rozeznania rynku na potrzeby realizacji projektu „Z nami łatwiej”, współfinansowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
 2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j. t. z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.

Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu:
 4. Strony internetowe:

http://www.fundacjaagrafka.pl

http://ppp4.pl

 1. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo, os. Bolesława Chrobrego 105,65-681 Poznań .

 

Rozdział 2.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy w zakresie hipoterapii dla dzieci i młodzieży. Wykonawca zapewnia warunki i bazę niezbędne do prowadzenia zajęć. W ramach usługi  wykonawca rozpozna potrzeby uczestników i dostosuje intensywność i częstotliwość zajęć do ich możliwości. Na zakończenie zajęć sporządzi informację o efektach terapii u każdego uczestnika.

W ramach projektu w hipoterapii weźmie udział 10 osób.

Usługa obejmuje łącznie 160 godzin zegarowych.

Na jednego uczestnika projektu przewidziano 16 h usług.

 

Rozdział 3.

Termin wykonania zamówienia: sierpień – listopad 2017 r.

 

Rozdział 4.

Miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wskazane przez wykonawcę.

Rozdział 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście wymienione w wykazie osób zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego):

 1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia hipoterapii.
 2. Posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami.
 3. Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 4. Korzystają z pełni praw publicznych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Spełniają warunki określone w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Rozdział 6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 5 Zapytania ofertowego wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego uprawnienia.
 2. Podpisane oświadczenie o:

– doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą,

–  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

– korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej

zdolności do czynności prawnych,

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j. t. z późn. zm.).

 1. Podpisane oświadczenie kandydata zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania

ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia – nie spełnia”.

Rozdział 7.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 2. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do

występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym

rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez uprawioną/e osobę/osoby, w oryginale lub

w kopii poświadczonej notarialnie.

 1. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty.
 2. Dokumenty, których żąda Zamawiający muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem:

 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

OFERTA NA Wybór wykonawcy hipoterapii dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Z nami łatwiej”, współfinansowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

17.07.2017 r. godz. 12:00

 

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 

Rozdział 8.

Informacje na temat wykluczenia

 1. Zamawiający wyklucza z postępowania Oferenta, który złożył niekompletną lub niepoprawnie

wypełnioną ofertę i/lub złożył ją po upływie terminu składania ofert.

 1. Osoby pozostające w stosunku pracy z Zamawiającym nie mogą złożyć oferty.
 2. Osoby należące do personelu projektu „Z nami łatwiej” realizowanego przez

zamawiającego nie mogą złożyć oferty.

Rozdział 9.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w terminie do dnia 17.07.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu) w jeden z następujących sposobów:
 2. a) osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań,
 3. b) drogą pocztową na adres: FUNDACJA AGRAFKA, ul. Klonowa 14, 66-320 Trzciel.
 4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 5. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
 6. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym w pkt 1.

Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu

technicznego w sprawie postępowania.

 

Rozdział 10.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów:

 

 

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

 

1. Kryterium 1 – cena łączna za wszystkie godziny zajęć 40
2. Kryterium 2 – miejsce realizacji – w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej/oddalenie od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo 40
3. Kryterium 3 – Doświadczenie w realizacji hipoterapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami 20

SUMA 100 punktów

 

2.1 W kryterium 1 „Cena” najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto.

2.2 W kryterium 2 „Miejsce realizacji” maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta, która zakłada realizację najbliżej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo i najbliżej przystanków komunikacji miejskiej.

2.3 W Kryterium 3 „Doświadczenie w realizacji hipoterapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” najwyższą liczbę punków otrzyma oferta, w której zostanie poświadczone takie doświadczenie Wykonawcy.

 

Rozdział 11.

Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
 2. a) odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym,
 3. b) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy

złożyli oferty, o rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału, na stronie internetowej.
 2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia

umowy.

 1. Umowa będzie zawarta przez Zamawiającego i wybranego wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.
 2. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki realizacji usługi oraz sposób płatności za ich

wykonanie.

-Formularz oferty-

-Wykaz osób wskazanych do wykonania zamówienia osobiście-

-Oświadczenie-