Projekt „Z nami łatwiej” już za półmetkiem

Do projektu zostało zakwalifikowanych 30 uczestników z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami emocjonalnymi. Najszybciej ruszyły zajęcia z hipoterapii – ze względu na dużą zależność od warunków pogodowych zasadne okazało się takie rozplanowanie godzin, aby ustrzec się prowadzenia zajęć w listopadzie, kiedy zimno i deszcz mogą pokrzyżować plany. W większości przypadków zajęcia były prowadzona dwa razy w tygodniu i już zostały zakończone. Sądząc po pytaniach rodziców o możliwość dalszego udziału ich dzieci w hipoterapii, zajęcia są skuteczną i atrakcyjną formą terapii.

Zajęcia z integracji sensorycznej rozpoczęły się od przeprowadzenia diagnozy każdego dziecka. Ponieważ jest to proces złożony i wymagający czasu, na diagnozę poświęcony był cały sierpień. Od września już trwają zajęcia terapeutyczne. Podobnie, jak w przypadku hipoterapii, również SI oceniana jest przez rodziców bardzo wysoko – szczególnie podkreślają atmosferę w ośrodku „Integracja” oraz profesjonalne podejście prowadzących do dzieci.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo. O skuteczności podejmowanych działań najlepiej świadczy zadowolenie rodziców i widoczne postępy w mowie uczestników.

Zajęcia organizowane w ramach projektu „Z nami łatwiej” współfinansowane są ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

 

 

 

Hipoterapia – spotkanie organizacyjne

31 lipca o godz. 17.30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej r 4 na os. Bolesława Chrobrego 105 w Poznaniu odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do hipoterapii. Podczas spotkania prowadzący omówią sposoby i możliwe efekty pracy oraz będą ustalać indywidualnie z rodzicami terminy zajęć.

Wymagane jest zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w hipoterapii.

Integracja sensoryczna – spotkanie organizacyjne

31 lipca o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do diagnozy i terapii integracji sensorycznej w ramach projektu „Z nami łatwiej”. Podczas spotkania realizatorzy zajęć omówią sposoby i spodziewane efekty pracy terapeutycznej. Będzie to czas na umawianie terminów indywidualnych spotkań. Obecność obowiązkowa.

Miejsce: INTEGRACJA, ul. Ugory 75 w Poznaniu

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 – dotyczy prowadzenia terapii logopedycznej dla dzieci z woj. wielkopolskiego

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Zaproszenie do składania ofert

z dnia 10.07.2017 r.

 

Zamawiający:

FUNDACJA AGRAFKA

Ul. Klonowa 14

66-320 Trzciel

Tel. 509 44 30 94

e-mail: grazynafedoruk@wp.pl

 

Rozdział 1.

Uwagi ogólne

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w oparciu o procedurę rozeznania rynku na potrzeby realizacji projektu „Z nami łatwiej”, współfinansowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
 2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j. t. z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.

Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu:
 4. Strony internetowe:

http://www.fundacjaagrafka.pl

http://ppp4.pl

 1. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo, os. Bolesława Chrobrego 105,65-681 Poznań .

 

Rozdział 2.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży.  W ramach usługi  wykonawca rozpozna potrzeby uczestników i dostosuje intensywność i zajęć do ich możliwości. Na zakończenie zajęć sporządzi informację o efektach terapii u każdego uczestnika.

W ramach projektu w terapii logopedycznej weźmie udział przynajmniej 10 osób.

Usługa obejmuje łącznie 160 godzin zegarowych.

 

Rozdział 3.

Termin wykonania zamówienia: sierpień – listopad 2017 r.

 

Rozdział 4.

Miejsce wykonania zamówienia:

siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo, os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań

 

Rozdział 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście wymienione w wykazie osób zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego):

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe z logopedii.
 2. Posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami.
 3. Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 4. Korzystają z pełni praw publicznych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Spełniają warunki określone w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Rozdział 6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 5 Zapytania ofertowego wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego uprawnienia.
 2. Podpisane oświadczenie o:

– doświadczeniu w pracy z dziećmi,

–  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

– korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej

zdolności do czynności prawnych,

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j. t. z późn. zm.).

 1. Podpisane oświadczenie kandydata zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania

ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia – nie spełnia”.

Rozdział 7.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 2. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do

występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym

rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez uprawioną/e osobę/osoby, w oryginale lub

w kopii poświadczonej notarialnie.

 1. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty.
 2. Dokumenty, których żąda Zamawiający muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem:

 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat: FUNDACJA AGRAFKA, ul. Klonowa 14, 66-320 Trzciel

OFERTA NA Wybór wykonawcy hipoterapii dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Z nami łatwiej”, współfinansowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

17.07.2017 r. godz. 12:00

 

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 

Rozdział 8.

Informacje na temat wykluczenia

 1. Zamawiający wyklucza z postępowania Oferenta, który złożył niekompletną lub niepoprawnie

wypełnioną ofertę i/lub złożył ją po upływie terminu składania ofert.

 1. Osoby pozostające w stosunku pracy z Zamawiającym nie mogą złożyć oferty.
 2. Osoby należące do personelu projektu „Z nami łatwiej” realizowanego przez

zamawiającego nie mogą złożyć oferty.

Rozdział 9.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w terminie do dnia 17.07.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu) w jeden z następujących sposobów:
 2. a) osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań,
 3. b) drogą pocztową na adres: FUNDACJA AGRAFKA, ul. Klonowa 14, 66-320 Trzciel.
 4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 5. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
 6. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym w pkt 1.

Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu

technicznego w sprawie postępowania.

 

Rozdział 10.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów:

 

 

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

 

1. Kryterium 1 – cena łączna za wszystkie godziny terapii 70
2. Kryterium 2 – Doświadczenie w realizacji terapii logopedycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami 30

SUMA 100 punktów

 

2.1 W kryterium 1 „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto.

2.2 W Kryterium 2 „Doświadczenie w realizacji terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” najwyższą liczbę punków otrzyma oferta, w której zostanie poświadczone takie doświadczenie wykonawcy.

 

Rozdział 11.

Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
 2. a) odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym,
 3. b) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy

złożyli oferty, o rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału, na stronie internetowej.
 2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia

umowy.

 1. Umowa będzie zawarta przez Zamawiającego i wybranego wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.
 2. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki realizacji usługi oraz sposób płatności za ich

wykonanie.
 
 

-Formularz oferty-

-Wykaz osób wskazanych do wykonania zamówienia osobiście-

-Oświadczenie-

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 – dotyczy prowadzenia integracji sensorycznej dla dzieci z woj. wielkopolskiego

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Zaproszenie do składania ofert

z dnia 10.07.2017 r.

 

Zamawiający:

FUNDACJA AGRAFKA

Ul. Klonowa 14

66-320 Trzciel

Tel. 509 44 30 94

e-mail: grazynafedoruk@wp.pl

 

Rozdział 1.

Uwagi ogólne

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w oparciu o procedurę rozeznania rynku na potrzeby realizacji projektu „Z nami łatwiej”, współfinansowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
 2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j. t. z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.

Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu:
 4. Strony internetowe:

http://www.fundacjaagrafka.pl

http://ppp4.pl

 1. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo, os. Bolesława Chrobrego 105,65-681 Poznań .

 

Rozdział 2.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy w zakresie integracji sensorycznej dla dzieci. Wykonawca zapewnia warunki i bazę niezbędne do prowadzenia zajęć. W ramach usługi  wykonawca rozpozna potrzeby uczestników i dostosuje intensywność i zajęć do ich możliwości. Na zakończenie zajęć sporządzi informację o efektach terapii u każdego uczestnika.

W ramach projektu w integracji sensorycznej weźmie udział 10 osób.

Usługa obejmuje łącznie 120 godzin zegarowych.

Na jednego uczestnika projektu przewidziano 12 h usług (w tym 2 h diagnozy i 10 h terapii).

 

Rozdział 3.

Termin wykonania zamówienia: sierpień – listopad 2017 r.

 

Rozdział 4.

Miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wskazane przez wykonawcę.

 

Rozdział 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście wymienione w wykazie osób zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego):

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne.
 2. Posiadają uprawnienia do prowadzenia integracji sensorycznej.
 3. Posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.
 4. Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 5. Korzystają z pełni praw publicznych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Spełniają warunki określone w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Rozdział 6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 5 Zapytania ofertowego wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień.
 2. Podpisane oświadczenie o:

– doświadczeniu w pracy z dziećmi,

–  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

– korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej

zdolności do czynności prawnych,

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j. t. z późn. zm.).

 1. Podpisane oświadczenie kandydata zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania

ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia – nie spełnia”.

Rozdział 7.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 2. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do

występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym

rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez uprawioną/e osobę/osoby, w oryginale lub

w kopii poświadczonej notarialnie.

 1. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty.
 2. Dokumenty, których żąda Zamawiający muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem:

 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

OFERTA NA Wybór wykonawcy hipoterapii dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Z nami łatwiej”, współfinansowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

17.07.2017 r. godz. 12:00

 

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 

Rozdział 8.

Informacje na temat wykluczenia

 1. Zamawiający wyklucza z postępowania Oferenta, który złożył niekompletną lub niepoprawnie

wypełnioną ofertę i/lub złożył ją po upływie terminu składania ofert.

 1. Osoby pozostające w stosunku pracy z Zamawiającym nie mogą złożyć oferty.
 2. Osoby należące do personelu projektu „Z nami łatwiej” realizowanego przez

zamawiającego nie mogą złożyć oferty.

Rozdział 9.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w terminie do dnia 17.07.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu) w jeden z następujących sposobów:
 2. a) osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań,
 3. b) drogą pocztową na adres: FUNDACJA AGRAFKA, ul. Klonowa 14, 66-320 Trzciel.
 4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 5. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
 6. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym w pkt 1.

Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu

technicznego w sprawie postępowania.

 

Rozdział 10.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów:

 

 

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

 

1. Kryterium 1 – cena łączna za diagnozę i terapię 10 dzieci 40
2. Kryterium 2 – miejsce realizacji – w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej/oddalenie od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo 40
3. Kryterium 3 – Doświadczenie w realizacji integracji sensorycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami 20

SUMA 100 punktów

 

2.1 W kryterium 1 „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto.

2.2 W kryterium 2 „Miejsce realizacji” maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta, która zakłada realizację najbliżej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo i najbliżej przystanków komunikacji miejskiej.

2.3 W Kryterium 3 „Doświadczenie w realizacji integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” najwyższą liczbę punków otrzyma oferta, w której zostanie poświadczone takie doświadczenie wykonawcy.

 

Rozdział 11.

Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
 2. a) odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym,
 3. b) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy

złożyli oferty, o rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału, na stronie internetowej.
 2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia

umowy.

 1. Umowa będzie zawarta przez Zamawiającego i wybranego wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.
 2. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki realizacji usługi oraz sposób płatności za ich

wykonanie.
 
 

-Formularz oferty-

-Wykaz osób wskazanych do wykonania zamówienia osobiście-

-Oświadczenie-

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – dotyczy prowadzenia hipoterapii dla dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zaproszenie do składania ofert

z dnia 10.07.2017 r.

 

Zamawiający:

FUNDACJA AGRAFKA

Ul. Klonowa 14

66-320 Trzciel

Tel. 509 44 30 94

e-mail: grazynafedoruk@wp.pl

 

Rozdział 1.

Uwagi ogólne

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w oparciu o procedurę rozeznania rynku na potrzeby realizacji projektu „Z nami łatwiej”, współfinansowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
 2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j. t. z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.

Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu:
 4. Strony internetowe:

http://www.fundacjaagrafka.pl

http://ppp4.pl

 1. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo, os. Bolesława Chrobrego 105,65-681 Poznań .

 

Rozdział 2.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy w zakresie hipoterapii dla dzieci i młodzieży. Wykonawca zapewnia warunki i bazę niezbędne do prowadzenia zajęć. W ramach usługi  wykonawca rozpozna potrzeby uczestników i dostosuje intensywność i częstotliwość zajęć do ich możliwości. Na zakończenie zajęć sporządzi informację o efektach terapii u każdego uczestnika.

W ramach projektu w hipoterapii weźmie udział 10 osób.

Usługa obejmuje łącznie 160 godzin zegarowych.

Na jednego uczestnika projektu przewidziano 16 h usług.

 

Rozdział 3.

Termin wykonania zamówienia: sierpień – listopad 2017 r.

 

Rozdział 4.

Miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wskazane przez wykonawcę.

Rozdział 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście wymienione w wykazie osób zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego):

 1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia hipoterapii.
 2. Posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami.
 3. Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 4. Korzystają z pełni praw publicznych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Spełniają warunki określone w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Rozdział 6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 5 Zapytania ofertowego wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego uprawnienia.
 2. Podpisane oświadczenie o:

– doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą,

–  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

– korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej

zdolności do czynności prawnych,

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j. t. z późn. zm.).

 1. Podpisane oświadczenie kandydata zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania

ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia – nie spełnia”.

Rozdział 7.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 2. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do

występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym

rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez uprawioną/e osobę/osoby, w oryginale lub

w kopii poświadczonej notarialnie.

 1. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty.
 2. Dokumenty, których żąda Zamawiający muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem:

 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

OFERTA NA Wybór wykonawcy hipoterapii dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Z nami łatwiej”, współfinansowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

17.07.2017 r. godz. 12:00

 

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 

Rozdział 8.

Informacje na temat wykluczenia

 1. Zamawiający wyklucza z postępowania Oferenta, który złożył niekompletną lub niepoprawnie

wypełnioną ofertę i/lub złożył ją po upływie terminu składania ofert.

 1. Osoby pozostające w stosunku pracy z Zamawiającym nie mogą złożyć oferty.
 2. Osoby należące do personelu projektu „Z nami łatwiej” realizowanego przez

zamawiającego nie mogą złożyć oferty.

Rozdział 9.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w terminie do dnia 17.07.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu) w jeden z następujących sposobów:
 2. a) osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań,
 3. b) drogą pocztową na adres: FUNDACJA AGRAFKA, ul. Klonowa 14, 66-320 Trzciel.
 4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 5. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
 6. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym w pkt 1.

Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu

technicznego w sprawie postępowania.

 

Rozdział 10.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów:

 

 

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

 

1. Kryterium 1 – cena łączna za wszystkie godziny zajęć 40
2. Kryterium 2 – miejsce realizacji – w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej/oddalenie od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo 40
3. Kryterium 3 – Doświadczenie w realizacji hipoterapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami 20

SUMA 100 punktów

 

2.1 W kryterium 1 „Cena” najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto.

2.2 W kryterium 2 „Miejsce realizacji” maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta, która zakłada realizację najbliżej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo i najbliżej przystanków komunikacji miejskiej.

2.3 W Kryterium 3 „Doświadczenie w realizacji hipoterapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” najwyższą liczbę punków otrzyma oferta, w której zostanie poświadczone takie doświadczenie Wykonawcy.

 

Rozdział 11.

Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
 2. a) odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym,
 3. b) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy

złożyli oferty, o rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału, na stronie internetowej.
 2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia

umowy.

 1. Umowa będzie zawarta przez Zamawiającego i wybranego wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.
 2. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki realizacji usługi oraz sposób płatności za ich

wykonanie.

-Formularz oferty-

-Wykaz osób wskazanych do wykonania zamówienia osobiście-

-Oświadczenie-

Podsumowanie projektu

18 grudnia 2016 r., spotkaliśmy się na uroczystej kolacji. Głównym celem było, jak zwykle w tym czasie, podsumowanie roku i po prostu wspólne spędzenie czasu w świątecznej już atmosferze. Przy udziale zaproszonych gości, przedstawicieli samorządu lokalnego i instytucji gminnych śpiewaliśmy kolędy i składaliśmy sobie życzenia na nadchodzący nowy rok.

To tez czas na podsumowanie naszego projektu. Spędziliśmy razem pół roku, spotykając się na różnego rodzaju zajęciach. Cieszymy się, że wszystkie warsztaty zostały wysoko ocenione przez uczestników i wielokrotnie słyszeliśmy od Państwa, że projekt jest udanym przedsięwzięciem. Dziękujmy za ten wspólny czas, za Państwa zaangażowanie i ciepłe słowa.

Zarząd Fundacji AGRAFKA